لیست قیمت تقویم اختصاصی

تقویم رومیزی

شماره شرح ابعاد تعداد زمان تحویل قیمت نهایی
1 14 برگ - پایه سفید 21*10 500 10 روز کاری 3/135/000 
2  14 برگ - پایه رنگی 21*10   500  2 هفته 3/575/000 
3 14 برگ - پایه سفید   21*10 1000  10 روزکاری 5/170/000 
4 14 برگ - پایه رنگی   21*10  1000 2 هفته 5/610/000 
5 14 برگ - پایه سفید   21*10 2000 10 روز کاری 9/515/000
6 14 برگ - پایه رنگی  21*10  2000  2 هفته  10/010/000
7 14 برگ - پایه سفید   21*10  5000 2 هفته 22/880/000 
8 14 برگ - پایه رنگی  21*10   5000  2 هفته 23/540/000 
9 14 برگ - پایه سفید  14*14 500 10 روز کاری 3/410/000 
10 14 برگ - پایه رنگی   14*14 500 2 هفته  3/850/000
11  14 برگ - پایه سفید  14*14  1000 10 روز کاری  5/610/000
12  14 برگ - پایه رنگی 14*14 1000  2 هفته 6/050/000 
13  14 برگ - پایه سفید  14*14 2000 10 روز کاری 10/575/000 
14  14 برگ - پایه رنگی  14*14 2000 2 هفته 10/670/000 
15  14 برگ - پایه سفید 14*14 5000 2 هفته 23/980/000 
16  14 برگ - پایه رنگی 14*14  5000  2 هفته  24/640/000

 

سالنامه دیواری

 
شماره تعداد  برگ تیراژ اندازه قیمت تحویل  
1 1 برگ 1000 50×35 1/220/000 10 روز کاری  
2 1 برگ 500 35×50 970/000 10 روز کاری  
3 4 برگ 1000 35×25 2/080/000 10 روز کاری  
4 4 برگ 500 35×25 1/470/000 10 روز کاری  
5 12 برگ 1000 49×17 4/580/000 10 روز کاری  
6 12 برگ 500 49×17 2/880/000 10 روز کاری