نصب و راه اندازی دستگاه چاپ رول

8 اسفند 1396

بسياري اختراع ماشين چاپ را مهم ترين اختراع بشريت در طول تاريخ مي دانند. صنعت چاپ در طول تاريخ نقش

 بي بديلي در ثبت و نگهداري اطلاعات و همچنين توزيع آن در سراسر گيتي داشته است.

از اختراع ماشين چاپ در قرن پانزدهم تاکنون پيشرفت هاي زيادي در صنعت چاپ صورت گرفته است. در حال حاضر رايج ترين فناوري چاپ در دنيا براي چاپ تيراژهاي بالاتر از هزار نسخه فناوري چاپ افست است. اين تکنولوژي شامل دو مرحله ليتوگرافي و چاپ است. در مرحله ليتوگرافي آن چه بايد چاپ شود روي صفحه‌اي فلزي به نامزينک منتقل مي‌شود و در مرحله چاپ، زينک روي استوانه اي گردان قرار مي گيرد و به واسطه استوانه لاستيکي، طرح مورد نظر روي کاغذ چاپ مي شود.

چاپ افست بر دو نوع است: چاپ شيت و چاپ رول. تفاوت اصلي اين دو فناوري در نوع کاغذ ورودي به دستگاه چاپ است. در فناوري Sheet-fed که در بازار ايران به چاپ شيت شهرت دارد کاغد در قالب ورقه هاي مجزا از هم به دستگاه وارد مي شود. در تکنولوژي  Web- fed که در بازار ايران به چاپ شيت شهرت دارد ،کاغذ در قالب ورقه هاي مجزا از هم به دستگاه چاپ وارد مي شود. در فناوري Web-fed كه در بازار ايران به چاپ رول معروف است ،كاغذ در قالب رول هاي پيوسته به دستگاه چاپ وارد ميشود.

اما تفاوت اين دو فناوري تنها در نوع کاغذ ورودي به دستگاه چاپ نيست. اين دو تکنولوژي از نظر سرعت چاپ، صرفه اقتصادي، ضخامت کاغذ و فرمت خروجي دستگاه با يک ديگر تفاوت قابل ملاحظه اي دارند.

تفاوت هاي اين دو تکنولوژي به شرح ذيل است :

سرعت:

در چاپ رول سرعت چاپ بسيار زياد است ، به طوري که دستگاه چاپ رول در يک ساعت مي تواند 60000 نسخه از فرم خروجي داشته باشد. اما در چاپ شيت سرعت چاپ حداکثر 10000 نسخه در ساعت است.

 

در چاپ رول دستگاه چاپ، عمليات تا کردن را همزمان با فرآيند چاپ انجام مي دهد. اين موضوع سرعت صحافي خروجي هاي دستگاه رول را افزايش مي دهد.

 

در چاپ رول سطح چاپ به صورت پشت و رو و همزمان چاپ مي شود اما در اغلب دستگاه شيت پشت و روي فرم چاپي به صورت مجزا از هم چاپ مي شوند