طراحی کارت ویزیت

  • تیراژ:
    • خدمات چاپ
    • مبلغ کل قیمت نهایی: 0 تومان
  • بستن جزییات

طراحی کارت ویزیت

 اختیاری

فایل نمونه روی سفارش

فرمت های مجاز : .jpg, .gif, .png, .tif, .zip, .rar, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .cdr, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx
 اختیاری

فایل نمونه پشت سفارش

فرمت های مجاز : .jpg, .gif, .png, .tif, .zip, .rar, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .cdr, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx
 اختیاری

فایل لوگو / طرح مورد نیاز

فرمت های مجاز : .jpg, .gif, .png, .tif, .psd, .zip, .rar, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .cdr, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx