لیست قیمت پاکت پاکت ملخی تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت پاکت ملخی تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۴۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت پاکت ملخی تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۲۶۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت پاکت ملخی تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۸ ) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۱۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت پاکت ملخی تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ ملخی ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶۰ ) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹۰۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت پاکت A۵ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت پاکت A۵ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۹۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت پاکت A۵ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت پاکت A۵ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت پاکت A۵ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ A۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۰۴۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت پاکت A۴ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت پاکت A۴ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۵۵۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت پاکت A۴ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۵۹۲,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت پاکت A۴ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹۲۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۴ پاکت پاکت A۴ تحریر ۸۰ خارجی در ۳ تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۹۷۱,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت پاکت A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی کیسه ای در ۳تیراژ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت پاکت A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی کیسه ای در ۳تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) کیسه ای تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۵۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت پاکت A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی کیسه ای در ۳تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) کیسه ای تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت پاکت A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی کیسه ای در ۳تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) کیسه ای تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۴۴۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت پاکت A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی کیفی در ۳تیراژ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت پاکت A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی کیفی در ۳تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) کیفی تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۵۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت پاکت A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی کیفی در ۳تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) کیفی تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۵۱۲,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت پاکت A۴ گلاسه ۱۳۵ گرمی کیفی در ۳تیراژ A۴ ( فایل گسترده ۴۸۰ در ۳۴۵ ) کیفی تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳,۴۴۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت پاکت ملخی گلاسه ۱۳۵ خارجی در ۳ تیراژ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت پاکت ملخی گلاسه ۱۳۵ خارجی در ۳ تیراژ ملخی ۱۳۵ گلاسه ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) تیراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۳۸۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت پاکت ملخی گلاسه ۱۳۵ خارجی در ۳ تیراژ ملخی ۱۳۵ گلاسه ( گسترده کار ۲۳ در ۲۶ ) تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۶۹۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت پاکت ملخی گلاسه ۱۳۵ خارجی در ۳ تیراژ ملخی ۱۳۵ گلاسه ( گسترده کار ۲۳ در ۲۸ ) تیراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۱,۶۱۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت پاکت A۵ گلاسه ۱۳۵ خارجی در ۳ تیراژ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت پاکت A۵ گلاسه ۱۳۵ خارجی در ۳ تیراژ A۵ گلاسه ۱۳۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) تبراژ ۱۰۰۰ عددی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۴۳۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت پاکت A۵ گلاسه ۱۳۵ خارجی در ۳ تیراژ A۵ گلاسه ۱۳۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) تبراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۷۸,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ پاکت پاکت A۵ گلاسه ۱۳۵ خارجی در ۳ تیراژ A۵ گلاسه ۱۳۵ ( فایل گسترده ۳۴۵ در ۲۴۵ ) تبراژ ۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرمی کیسه ای ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی کیسه ای ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۹,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی کیسه ای ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرمی کیفی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی کیفی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۸۹,۲۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی کیفی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲,۱۰۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت کتان ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۵۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت کتان ۱۲۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ملخی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی کیسه ای ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی کیسه ای ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی کیفی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی کیفی ۱۰۰۰ عددی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۰۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۱۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ پاکت تحریر ۱۰۰ گرمی ۱۰۰۰ عددی ملخی یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی کیسه ای ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی کیسه ای ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی کیفی ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت تحریر ۱۲۰ گرمی کیفی ۱۰۰۰ عددی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۸۵۶,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت پاکت گلاسه A۴ ملخی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ پاکت گلاسه A۴ ملخی A۴(۳۴ در ۴۸ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۸۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش