لیست قیمت فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست ۲ برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی B۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۱۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی B۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۸۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی A۳ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۹۳۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی A۴ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۴۸۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) تحریر ۸۰ زیر الوان ۶۰ ایرانی تک رنگ مشکی افست سه برگی A۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۹۰,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه )

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۷۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۴۱۸,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۳ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۲۹۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۳۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۴۳۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۵ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۶۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۹۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۶ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۶۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۶۳۵,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۷ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۶۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۵۱۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۸ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۶۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۹ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۱۵۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۹۶۴,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۰ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۱۵۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۲۰۸,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۱ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۱۵۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۹۹۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۲ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۳ A۴ سایز ۲۱۰*۹۵ تیراژ ۱۵۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۱,۲۶۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۳ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۲۳۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۴ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۲۵۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۵ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۳۷۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۶ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۲۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۳۹۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۱۷ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۴۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۴۱۳,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۸ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۴۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۴۷۵,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۱۹ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۴۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۴۳۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۰ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۴۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۱ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی یک رو عادی ۱ عددی ۸۱۴,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲۲ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی دو رو عادی ۱ عددی ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۹ روز کاری ثبت سفارش
۲۳ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی یک رو فوری ۱ عددی ۸۴۴,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲۴ فاکتور ساده (افست) قبض ۴ رنگ چاپ صحافی کامل ( شماره + پرفراژ + منگنه ) ۱/۲ A۴ سایز ۲۹۷*۱۰۵ تیراژ ۱۰۰۰۰ عددی دو رو فوری ۱ عددی ۱,۱۱۸,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش