لیست قیمت تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ ( سایز ۱۰ در ۱۴/۵ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی A۶ ( سایز ۱۰ در ۱۴/۵ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۵۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی A۵ ( سایز ۱۴/۵ در ۲۰ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۶۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی A۵ ( سایز ۱۴/۵ در ۲۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۱,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ ( سایز ۲۰ در ۲۹ ) یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۱۰۰۰ عددی A۴ ( سایز ۲۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی A۶ ( سایز ۱۰ در ۱۴/۵ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۵۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی A۶ ( سایز ۱۰ در ۱۴/۵ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۷۲,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی A۵ ( سایز ۱۴/۵ در ۲۰ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۰۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی A۵ ( سایز ۱۴/۵ در ۲۰ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۴۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ ( سایز ۲۰ در ۲۹ ) یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۱۴,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۲۰۰۰ عددی A۴ ( سایز ۲۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۸۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی A۶ ( سایز ۱۰ در ۱۴/۵ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۰۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی A۶ ( سایز ۱۰ در ۱۴/۵ ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۱۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی A۵ ( سایز ۱۴/۵ در ۲۰ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۱۵,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی A۵ ( سایز ۱۴/۵ در ۲۰ ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۲۵۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۵ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی A۴ ( سایز ۲۰ در ۲۹ ) یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۲۹,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش
۶ تراکت تحریر ایرانی  پارس تحریر ۸۰ ایرانی فرم ۵۰۰۰ عددی A۴ ( سایز ۲۰ در ۲۹ ) دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۵۱۷,۰۰۰ ۷ روز کاری ثبت سفارش